Gods geheimenissen

Geschreven mei 2012

Gods eeuwige plan aan ons geopenbaard

1. Noodzaak deze te kennen  
Geheimenissen van God, de enige vaste grond
Geheimenissen zijn geopenbaard
Jezus sprak in gelijkenissen
Grote consequenties

2. Aan wie geopenbaard
Contrast
Het werk van de Heilige Geest
De verantwoordelijkheid
Vereiste
Paulus als voorbeeld

3. Overzicht van de geheimenissen
Openbaar gemaakt
Heidenen mede-erfgenaam
Geheimenissen betreffende de wederkomst
Geheimenis van geloof

4. Geheimenis van Gods wil
Oorsprong van de geheimenissen
De Persoon waardoor God dit bewerkt
Het grote einddoel

5. Geheimenis van Christus
Ontluistering
De eerste onder alles
De volheid Gods

6. Geheimenis van geloof
Het kostbare geloof
Rein geweten
Het geweten en de Heilige Geest

7. Geheimenis van de Godsvrucht
Zingen
1. Geopenbaard in het vlees
2. Gerechtvaardigd door de Geest
3. Verschenen aan de engelen
4. Verkondigd onder de heidenen
5.Geloofd in de wereld
6. Opgenomen in heerlijkheid

8. Gedeeltelijke verharding van Israël
Bestemming van Israël
Gedeeltelijke verharding
Het doel van de verharding: heil voor de heidenen
Het doel van de verharding: onze nederige houding
De toekomst van Israël

9. Heidenen mede-erfgenaam
Mede-Erfgenaam
Mede-leden
Mede-genoten
“Totdat”

10. Geheimenis van de wetteloosheid
Babel
De antichrist
Weerhouder

11. Verandering in een ondeelbaar ogenblik
Opstanding uit de doden
Opstanding van tussenuit de doden
Henoch
Wanneer zal dit geschieden?