Hemelvaart en daarna

Geschreven april 2008

Een studie over Hand.2:33

Het christelijk geloof is uniek tussen alle andere godsdiensten. Dat komt omdat haar Leider uniek is. Ongetwijfeld is er nooit een persoon geweest op aarde die zich aan Hem kan meten. In alle opzichten was Hij uniek. Zelf zei Hij dat Hij van boven kwam, vanuit de hemel, terwijl al de anderen vanuit de aarde zijn gekomen. Daarboven is het christendom uniek omdat haar Leider leeft. Jezus Christus is weliswaar gestorven maar is opgestaan uit de dood.
Na deze alles overtreffende gebeurtenis is Hij terug opgevaren naar de hemel. Daarvandaan heeft Hij nu de leiding over het grootste Lichaam dat op de aarde te vinden is, de Gemeente. Hij is het Hoofd van dat lichaam zodat al het goede wat in dat lichaam gebeurt door Hem wordt bewerkt. Te weinig staat het lichaam daar bij stil. Het is zoals in het menselijk lichaam. Er is geen enkel lid dat onafhankelijk van het hoofd kan functioneren. Er is ook in het lichaam geen enkel commando dat via een ander lid komt. Altijd komt de opdracht vanuit het hoofd. Indien de coƶrdinatie niet goed is spreken we van stuiptrekken. Dan proberen diverse leden van het lichaam autonoom te functioneren. Dat is een heel gevaarlijke toestand.
De kerk heeft te veel stuiptrekkingen. Overal zien we leden hun eigen weg gaan. Vele leden hebben hun eigen gedachten en doen het op hun eigen wijze. Daardoor verliest de kerk haar boodschap. De Leider kan niet meer spreken.
Toen Jezus terug in de hemel kwam, kwam Hij daar als overwinnaar. Hij had de machten openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd. Maar boven alles had Hij de schuld van de zonde weggenomen. Zodoende kon de Vader in de hemel op rechtvaardige wijze zondige mensen zegenen. Uit die verloren wereld wordt nu een volk vergaderd dat Gods eigendom is. Dit volk, de gemeente, wordt geleid door de Here Jezus zelf. De grote helper en promotor van de verheerlijkte Jezus is de Heilige Geest. Deze studie probeert iets van deze heerlijke dingen openbaar te maken.
Het was voor mij een heerlijke ontdekkingstocht. Hoe fascinerend is het te ontdekken dat Jezus op “zijn kantoor” is en hoe Hij betrokken is bij het werk van Zijn lichaam, de gemeente. Als we Hem op zien staan van Zijn plaats terwijl Stefanus in nood is maakt ons dat intens blij en vatten we moed bij al de strijd waarin we staan. Hij is betrokken. Stefanus mocht hem zien. Dat maakte dat hij kon sterven en zijn moordenaars kon vergeven.
Mijn diepste wens is dat deze verheerlijkte Jezus de gemeente zal overgieten met Zijn heerlijkheid en dat wij, die behoren bij Zijn lichaam, Hem voortdurend mogen zien in al Zijn heerlijkheid.