Het Koninkrijk der hemelen

(Geschreven augustus 2000)

Deze eenvoudige studie heb ik om twee redenen geschreven:

a) De eerste reden komt voort uit een bezorgdheid. Deze studie toont duidelijk aan dat God de oorsprong is van een geweldig plan. Tevens laat het ons zien dat de mens vanuit zijn natuurlijk leven geen inzicht heeft in dat plan van God. Het moet aan de mens geopenbaard worden. Om dat plan te verwezenlijken heeft God het dierbaarste wat Hij had, gegeven. Daarom moet alle eer naar Hem toegaan. En daar ligt mijn bezorgdheid. Er gaat zoveel eer en aandacht naar ons mensen. De mens van deze eeuw beseft veel te weinig hoe diep de zondeval hem losgerukt heeft van de Schepper. In ons Evangelisch jargon “kiezen wij voor Jezus” en we voelen ons daar goed bij. Alhoewel dit een waarheid is, komt het toch over alsof wij uit onszelf een geweldige prestatie leveren door voor Jezus te kiezen. Wij zochten Hem en deden de beste keuze. Maar het is duidelijk dat we eerst goed moeten beseffen dat we vanuit onszelf niets kunnen doen. Het is Gods evangelie. Hij zocht ons. Hij begon en daarom komt Hem alle eer toe. De mens heeft geen enkel recht op al deze heerlijkheden van God. Het gaat om een vrije gift die wij met z’n allen niet verdiend hebben. Tevens gaat het om Gods intens verlangen om deze gift aan ons te geven. Hem komt daarom alle glorie toe. En die eer wordt veel te weinig aan God gegeven. We zijn met elkaar onder de indruk van alles wat de mens presteert. Alle “vooruitgang” heeft God uit het straatbeeld gebannen. Overal wordt de mens verheerlijkt. Dat is echter misleidend. De gemeente moet bij uitstek de plaats zijn waar we God de eer geven. Daarom moet Zijn plan ons in vervoering brengen. En dat zien we te weinig.

b) De tweede reden ligt in het feit dat we in de gemeente zo weinig aandacht besteden aan de fundamenten van de christelijke leer. We zijn in onze eeuw zo praktisch ingesteld dat we bijna alleen naar studies gaan waarmee we in de week iets kunnen doen. Het is dan niet zo belangrijk of het de volle waarheid is. Belangrijk is vooral of het nuttig is. We zien deze tendens in de verkoopcijfers van boeken. Alhoewel we dankbaar zijn voor de verkoop van boeken die ons helpen beter en geestelijk gezonder te leven, mogen we nooit vergeten dat het kruis van Golgotha de oorsprong is van alle zegen. Daarom moeten we ons druk maken over de persoon van Christus die gekruisigd is. We moeten nauwkeurig luisteren naar Gods openbaring. Het is van groot belang dat we geloven in die Christus die ons is geopenbaard. Elke afwijking van Gods openbaring creëert een “afgod” die stom en doof is. De filmindustrie maakt van Christus een alledaagse zondaar die helemaal aan ons gelijk is. Men gaat zover dat men Hem laat hoereren en Hem zelfs voor homo laat spelen. De mens creëert z’n eigen “redder”. Het zal echter blijken geen redder te zijn. Al deze dingen hebben ook een invloed in de gemeente. Wie durft er nog in het openbaar te zeggen dat Jezus de enige is waardoor we behouden worden? We worden dan al gauw aangezien voor een sekte die de andere godsdiensten discrimineert. Maar er blijft niets van Gods plan over als wij niet nederig leren luisteren naar Gods woord. Het evangelie van Gods Koninkrijk is niet uit de mens noch naar de mens. Voor ons past daarom diepe nederigheid.

Bij het maken van deze studie heb ik dankbaar gebruik gemaakt van D. Martyn Lloyd-Jones’ boek over het “Koninkrijk van God”. Ik heb zoveel aan deze broeder te danken. Voor mij persoonlijk is deze leraar een geschenk van God geworden die een diepe indruk in mijn hart heeft achter gelaten over de grootheid van Gods liefde voor ons mensen.